Phone: 02466-567-555 Email: hotro@hostingviet.vn

The Blog Single

Some Cool Page Description
 • 06 Dec

  Hướng dẫn xử lý lỗi exim dead but subsys locked ”dkim_domain” option set for the second time

  Khi không gửi được email, đăng nhập vào DirectAdmin thì thấy 1 loạt các thông báo trong Message:
  The service ‘exim’ on server domain.com is currently down

  Đăng nhập vào SSH kiểm tra trạng thái exim:

  $ service exim status
  exim dead but subsys locked

  Thử restart lại exim thì thấy có lỗi:
  $ service exim restart
  Shutting down exim:
  Starting exim: 2016-09-19 23:18:50 Exim configuration error in line 2 of /etc/exim.dkim.conf:
  “dkim_domain” option set for the second time

  Hướng dẫn xử lý lỗi exim dead but subsys locked

  Các xử lý:
  Thông báo ““dkim_domain” option set for the second time” có nghĩa là file “/etc/exim.dkim.conf” đã được include 2 lần.
  Bạn hãy mở file này ra, và thêm dấu # phía đầu dòng để vô hiệu dòng đó:

  nano /etc/exim.conf

  Sau đó tìm đến dòng .include_if_exists /etc/exim.dkim.conf
  Và thêm dấu # vào phía trước:
  #.include_if_exists /etc/exim.dkim.conf

  Sau đó restart lại exim là xong:
  $ service exim restart
  Shutting down exim:
  Starting exim:

  Để chắc chắn là exim đã chạy (running), có thể dùng:
  $ service exim status
  exim (pid 14086) is running…

0 comment

Leave a reply