Phone: 02466-567-555 Email: hotro@hostingviet.vn

The Blog Single

Some Cool Page Description
 • 06 Dec

  Hướng dẫn cách làm giảm số truy cập TIME_WAIT trên server Linux

   

   

  1. Lệnh kiểm tra TIME_WAIT

  $ netstat -an | awk '/tcp/ {print $6}' | sort | uniq -c
    

  2. Chạy lệnh sau

  # This setting allows sockets reusing.
  $ echo 'net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1' >> /etc/sysctl.conf
  $ sysctl -p /etc/sysctl.conf

   

  Sau vài phút thử kiểm tra lại số TIME_WAIT xem sao nhé

   

  Chúc Bạn thành công

   

0 comment

Leave a reply