Phone: 02466-567-555 Email: hotro@hostingviet.vn

The Blog Single

Some Cool Page Description
 • 08 Jul

  Kiểm soát những email gửi đi với tính năng Track Delivery của cPanel

  Phần 1: Tổng quan tính năng Track Delivery (Kiểm soát thư gửi đi)

  Giao diện này hiển thị báo cáo về tình trạng của việc chuyển phát thư từ tài khoản của bạn, cho phép bạn theo dõi lộ trình của các tuyến đường phân phát  thư. Khi bạn sử dụng giao diện này để theo dõi lộ trình chuyển đi của một thư, bạn có thể dễ dàng nhận định và khắc phục các vấn đề liên quan đến việc chuyển thư.

  Để truy cập giao diện của tính năng. Từ màn hình điểu khiển chính của cPanel, các bạn tìm tới mục Email sau đó chọn Track Delivery

  Truy cập Track Delivery trong cPanel

  Truy cập Track Delivery trong cPanel

  Phần 2: Trạng thái gửi thư từ một địa chỉ Email

  Để xem trạng thái của các thư này, các bạn:

  1. Nhập địa chỉ Email của người nhận vào ô Recipient Email (optional). Nếu muốn hiển thị tất cả thư của các tài khoản. Không nhập gì vào ô này
  2. Nhấn Show All để hiển thị tất cả các hành động gửi thư. Nhấn Show blocked & Failed để chỉ hiển thị những thư gửi đi không thành công.
   Hiển thị danh sách Email gửi đi gần nhất - cPanel

   Hiển thị danh sách Email gửi đi gần nhất

  Tùy chọn mặc định, giao diện này sẽ hiển thị tối đa 250 thư gần nhất gửi từ hộp thư của tài khoản cPanel. Thông tin của chúng được hiển thị ở các cột:

  • Event: Hiển thị trạng thái của giao dịch
   Biểu tượng trạng thái gửi thư - cPanel

   Biểu tượng trạng thái gửi thư

  • Sender: Địa chỉ Email được dùng để gửi
  • Sent Time: Ngày và giờ mà người dùng gửi thư
  • Spam Score: Điểm Apache SpamAssassin™ của thư
  • Recipient: Địa chỉ Email của người nhận
  • Result: Một thông báo ngắn mô tả kết quả của việc gửi thư
  • Actions: Bạn nhấn nút “i” để xem thông tin liên quan đến hành động gửi mail tương ứng. Bao gồm: người gửi, người nhận, tên người dùng, trạng thái.

  Phần 3: Tùy chọn bảng hiển thị của bạn

  3.1: Lọc các bản ghi

  Bạn có thể chọn tích hoặc bỏ tích ở phần checkbox(hộp kiểm) để không hiển thị những bản ghi không cần thiết:

  • Show Successes: Hiển thị các thư gửi thành công
  • Show Deferred: Hiển thị các thư bị hoãn lại
  • Show Failures: Hiển thị các thư thất bại
  • Show In-Progress: Hiển thị các thư đang trong tiến trình

  Bạn cũng có thể chọn số kết quả hiển thị tối đa trong ô Max Results

  Lọc bản ghi trong Track Delivery - cPanel

  Lọc bản ghi trong Track Delivery

  3.2: Thêm/Bớt cột thông tin trong bảng hiển thị của bạn

  Trong bảng Delivery Report góc trên bên phải, nhấp chọn nút Table Options.

  Tùy chọn bảng hiển thị trong Track Delivery - cPanel

  Tùy chọn bảng hiển thị trong Track Delivery

  Lúc này màn hình sẽ hiển thị một danh sách các hộp kiểm. Tích vào hộp kiểm để bảng thông tin có thêm cột này. Ngược lại, bỏ tích ở hộp kiểm. Ngoài 7 mục đã trình bày ở mục 1, danh sách này còn 16 mục

  • Select All: Chọn tất cả các mục còn lại
  • User: Tên đăng nhập cPanel của người gửi
  • Domain: Hiển thị domain của người gửi
  • Sender Host: Địa chỉ IP của Host
  • Sender IP Address: Địa chỉ IP mà người gửi đã sử dụng
  • Authentication: Kiểu xác thực của người gửi
  • Delivery User: Người dùng sở hữu địa chỉ Email của người nhận
  • Delivery Domain: Domain của người nhận
  • Delivered To: Địa chỉ Email của người nhận
  • Router: Tuyến đường mà mail server sử dụng
  • Transport: Kiểu SMTP của người nhận
  • Out Time: Ngày và giờ dự kiến mà người nhận sẽ nhận được thư
  • ID: ID của thư đã gửi đi
  • Delivery Host: Hostname của người nhận Email chuyển hướng (Email exchanger)
  • Delivery IP Address: Địa chỉ IP của người nhận Email chuyển hướng.
  • Size: Dung lượng của thư gửi đi.

  Trong trường hợp muốn khôi phục hiển thị mặc định. Nhấn nút Reset to Default

   

0 comment

Leave a reply