Phone: 02466-567-555 Email: hotro@hostingviet.vn

The Blog Single

Some Cool Page Description
 • 29 Jul

  Hướng dẫn khắc phục lỗi Cannot modify header information – headers already sent by trên cPanel

  Đây là một lỗi gây ức chế cho các webmaster vì sự không rõ ràng của nó

  Khắc phục lỗi Cannot modify header information - headers already sent by trên cPanel

  Khắc phục lỗi Cannot modify header information – headers already sent by trên cPanel

  Để khắc phục lỗi Khắc phục lỗi Cannot modify header information bạn xem các cách sau:

  Trường hợp 1: Tập tin php bị lẫn ký tự lạ hoặc khoảng trắng ở đầu:

  Trường hợp này do khi chuyển host, khi modfiy file trong quá trình mã hóa có lỗi phát sinh , do bạn lỡ tay gõ vào hay do file đã bị ghi lên bất hợp pháp.

  Khoảng trắng ở đầu file php

  Ký tự lạ ở đầu file php

  Gặp các lỗi này, trước tiên thì kiểm tra đơn giản bằng các trình soạn thảo như notepad, notepad++ xem có các ký tự lạ trong tập tin PHP không. Lưu ý là mở file lên bằng phần mềm trên window chứ không mở bằng trình editor trên host cPanel vì có thể nó chính là nguyên nhân gây ra lỗi.

  +Trường hợp 2: Do vùng đệm của sever

  Cách khắc phục:

  ob_start(); ( chèn vào đầu file php, sau <?php )

  ob_end_flush(); ( chèn vào cuối file php, trước ?>  )

  – Gọi hàm ob_start(); ở đầu file, hàm ob_start() có tác dụng khởi động vùng đệm của server để chứa tạm thời nội dung echo (xuất) vào đó.
  – Gọi hàm ob_end_flush(); ở cuối file, hàm ob_end_flush() dùng để đưa dữ liệu từ vùng đệm của server về lại phần nội dung.

  +Trường hơp 3: Lỗi do cấu hình php.ini

  Nếu bạn có quyền thiết lập file php.ini của server, hãy vào File manager:

  Mở quản lý file Manager trong Cpanel

  Mở quản lý file Manager trong Cpanel

  Tạo file php.ini thiết lập lại thuộc tính:

   output_buffering= ON trong file php.ini

0 comment

Leave a reply